+ physico

Privacy statement Stichting Physico

Stichting Physico respecteert de privacy van al onze contactpersonen en de personen zichtbaar op onze website physico.nl . Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bescherming persoonsgegevens

Stichting Physico verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Wij verkopen / verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder gelegitimeerde reden.
Stichting Physico is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Contact opnemen met de Stichting Physico kan via info@physico.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Physico.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@physico.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Physico deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Stichting Physico blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Stichting Physico uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen. Het is derden niet toegestaan foto’s van onze website te gebruiken.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Stichting Physico neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@physico.nl.

Stichting Physico heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegeven te beveiligen:

 • Gebruik van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall door bestuurders en ondersteunende functionarissen
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk
 • Als een bestuurslid of ondersteunende functionaris niet meer aan Stichting Physico verbonden is, dan wordt de toegang tot onze systemen afgesloten en worden alle documenten en bestanden met een Physico herkomst verwijderd.

 • Stichting Physico maakt GEEN gebruik van cookies.
  De in de AVG beschreven rol van Functionaris Gegevensbescherming wordt ingevuld door het bestuurslid verantwoordelijk voor de externe website.

  Waar worden deze gegevens opgeslagen en wie kan deze gegevens inzien?

  De gegevens worden opgeslagen in beveiligde web-omgeving op een aparte server. Alleen bestuursleden en ondersteunende functionarissen, de systeembeheerder, de hosting provider en de accountant hebben toegang tot deze gegevens.
  Op de foto’s kunnen personen staan waarvan ons de identiteit niet bekend is of waarvan de identiteit niet door ons wordt geregistreerd en gepubliceerd. Het is mogelijk dat deze personen door een bezoeker van onze publieke website visueel worden herkend.

  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Stichting Physico bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist en noodzakelijk is voor een goede afhandeling van informatieverzoek, uw subsidieaanvraag of de toegekende subsidie. Hiervoor wordt een termijn van 7 jaar na formele afronding in de bestuursvergadering van informatieverzoek, uw subsidieaanvraag of de toegekende subsidie gehanteerd.
  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting Physico zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en dat zij worden verwerkt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

  De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de wettelijke eisen die aan administraties zijn opgelegd; waaronder de publicatieverplichtingen die de belastingdienst eist aan ANBI instellingen.
 • Om contactpersonen te kunnen bereiken per telefoon of e-mail indien dit nodig is voor de afhandeling van uw informatieverzoek, uw subsidieaanvraag of de toegekende subsidie.
 • Om bezoekers van onze website te informeren over de samenstelling en competenties van onze bestuursleden.
 • Om toekomstige gebruikers van de website over de subsidie mogelijkheden bij Stichting Physico te informeren.

 • Gebruikte foto’s van personen op de website hebben de volgende herkomst:
 • Zij worden ons verstrekt door de personen zelf
 • Zij worden ons verstrekt door de organisatie die subsidie heeft verkregen.
 • Zij worden met toestemming van contactpersonen van een website overgenomen.
 • De betreffende personen of organisaties hebben ons toestemming verleend om deze te publiceren op onze website. Daarbij is ons ook aangegeven hoelang wij deze foto’s voor een van bovenstaande doelen mogen gebruiken. Als ons een foto van personen wordt verstrekt dan heeft de verstrekker ons verklaard dat zij van al deze personen en de ouders/verzorgers van minderjarigen toestemming heeft om deze foto aan ons ter beschikking te stellen.

  Indien u meent dat een foto, waar u eigenaar van bent, ten onrechte is gebruikt neem dan contact met ons op.

  Welke gegevens verzamelen we?

  Wanneer u een subsidieaanvraag doet op physico.nl of een informatieverzoek doet via de informatiedesk op physico.nl wordt aan u gevraagd uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.
  Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.

 • Wanneer een subsidieaanvraag is toegekend, wordt een omschrijving van de subsidie gepubliceerd op de website. Deze omschrijvingen bevatten ook foto’s waarop mogelijk niet bij ons bekende personen zichtbaar zijn.

  De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.